Ładowanie...

Nie martw się,

czekamy z tobą...

Bezpłatna rezygnacja do 48 godzin przed odbiorem

Nie jesteśmy pośrednikami

Wynajem Samochodu Malaga Marbesol

Regulamin wynajmu samochodów

WARUNKI UMOWY WYNAJMU

Opcje rezerwacji

Inne przedsiębiorstwa
MARBESOL
Brak limitu kilometrów*
Ubezpieczenie od uszkodzenia (CDW)*
Pomoc drogowa
Ubezpieczenie od kradzieży
Brak depozytu*
Pełne ubezpieczenie
Opcja paliwa pełny-pełny
Dodatkowy kierowca
Ubezpieczenie podróżne na teren Gibraltaru i Portugalii
Ekspresowa obsługa
50% zniżki na fotelik dziecięcy i siedzenie podwyższające

OGRANICZENIA WIEKOWE I ZEZWOLENIE KIEROWCY

DOKUMENTY DO OKAZANIA PRZY ODBIORZE POJAZDU I WYMOGI WIEKOWE

W CENĘ WLICZONE SĄ:

W CENĘ NIE SĄ WLICZONE:

W razie wypadku lub uszkodzenia pojazdu, klient zobowiązany jest do wypełnienia raportu o wypadku/uszkodzeniu i dostarczenia go do naszego biura. Podobnie, w przypadku kradzieży pojazdu, klient zobowiązany jest zgłosić ten fakt na Policję i oddać zgłoszenie w naszym biurze, a także zwrócić kluczyk do pojazdu. 

Za każdy wypadek lub zgłoszenie szkody, które Marbesol musi zrobić, zostanie naliczone dodatkowe 50€ (z VAT-em) za rozpatrzenie wypadku. Jeśli zakład ubezpieczeń stwierdzi, że za zdarzenie nie odpowiadał Klient, zwrócona zostanie kwota 50€ (z VAT).

Marbesol zastrzega sobie prawo do zmiany któregokolwiek z poprzednich punktów, jeżeli uzna to za konieczne dla zagwarantowania bezpieczeństwa pojazdu.

PRZEDMIOT UMOWY

Wynajem pojazdu nie oznacza wynajmu jednego konkretnego samochodu, lecz odnosi się do wynajmu samochodu z grupy pojazdów o podobnej charakterystyce technicznej i poziomie komfortu.

Klient potwierdza otrzymanie pojazdu zgodnie z jego opisem w umowie, czystego i sprawnego, ze wskazanymi uszkodzeniami, poziomem paliwa i dodatkowym wyposażeniem. W przypadku braku zastrzeżeń pojazd jest uznany za nadający się do użytku.

OKRES UMOWY

Okres Umowy wynajmu wskazany jest na pierwszej stronie umowy wraz z datą i godziną zwrotu pojazdu.

Dzień wynajmu to okres 24 godzin liczony od chwili przekazania pojazdu. W dniu zdawania pojazdu będziemy oczekiwać na jego zwrot przez maksymalnie 120 minut po upływie ustalonej godziny zwrotu.

Maksymalny okres Umowy wynajmu to 89 dni.

W przypadku rozwiązania Umowy wynajmu przez Klienta przed datą wskazaną w Umowie wynajmu nie przewiduje się żadnej rekompensaty ani zwrotu kosztów za wcześniejszy zwrot pojazdu.

Ponadto jeśli Marbesol jednostronnie rozwiąże Umowę wynajmu przed datą wskazaną w Umowie wynajmu z powodów niezwiązanych z Klientem i formalnie zażąda zwrotu pojazdu i pojazd zostanie zwrócony, to Klientowi przysługuje prawo do rekompensaty ze strony firmy Marbesol w wysokości odpowiadającej dwukrotności kwoty zapłaconej za pozostałe dni wynajmu w ramach Umowy wynajmu.

ZASADY UŻYTKOWANIA POJAZDU

Klient zobowiązuje się utrzymać pojazd w dobrym stanie, a w szczególności, bez uszczerbku dla zobowiązań określonych w innych klauzulach Umowy wynajmu, obowiązują go zasady wymienione poniżej:

Klient jest bezpośrednio odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone pojazdowi lub stronom trzecim w przypadku niewłaściwego korzystania z pojazdu.

Za niewłaściwe korzystanie z pojazdu rozumie się zdarzenia, które naruszają warunki Umowy wynajmu. W takim przypadku Klient będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia pojazdu oraz szkody wyrządzone firmie Marbesol.

ZWROT POJAZDU

Pojazd należy zwrócić w oddziale firmy w dniu i o godzinie wskazanych w Umowie wynajmu. Klient ma obowiązek zwrócić pojazd w takim samym stanie, w jakim go otrzymał, wraz ze wszystkimi dokumentami, wyposażeniem dodatkowym, oponami, narzędziami i akcesoriami.

Klient nie może dokonywać żadnych zmian w charakterystyce technicznej pojazdu, kluczach, wyposażeniu, narzędziach i/lub akcesoriach ani modyfikować pojazdu z zewnątrz i wewnątrz. W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian Klient zostanie obciążony kosztami przywrócenia pojazdu do oryginalnego stanu, bez uszczerbku dla szkód wyrządzonych firmie Marbesol w wyniku konieczności odnowienia pojazdu i okresu, przez jaki pozostaje on nieużywalny, a także innych szkód wyrządzonych firmie Marbesol.

Zwrot/późny zwrot pojazdu: jeśli pojazd zostanie zwrócony przez Klienta w innym dniu, godzinie lub miejscu, niż wskazano w Umowie wynajmu, to za każdy dzień zwłoki naliczona zostanie opłata za jeden dzień wynajmu lub jego część zgodnie z aktualną stawką. Po ustalonej godzinie zwrotu pojazdu przysługuje dodatkowy okres 120 minut na zwrócenie pojazdu bez naliczania opłat. Ponadto za każdy dzień zwłoki w zwrocie pojazdu doliczona zostanie kara w wysokości 35 euro.

Jeśli Klient zwróci pojazd lub pozostawi go w innym miejscu, niż wskazano w Umowie wynajmu, to Marbesol może zażądać zwrotu kosztów za przewóz, holowanie, opłaty drogowe, przechowywanie lub dozór pojazdu.

Jeśli Marbesol opóźni się z wręczeniem pojazdu o ponad 120 minut od chwili podpisania Umowy wynajmu, Klient otrzyma rekompensatę w wysokości jednego dnia wynajmu według aktualnej stawki za każdy dzień zwłoki lub proporcjonalną część dnia. Ponadto za każdy dzień zwłoki naliczana jest kara w wysokości 35 euro.

PRZEDŁUŻENIE OKRESU UMOWY

Jeśli Klient chce przedłużyć okres umowy, musi zrobić to osobiście w jednym z biur firmy Marbesol, aby podpisać nową umowę i uregulować płatności. Przedłużenie okresu umowy zależy od dostępności pojazdów. Przedłużenie okresu Umowy wynajmu nie jest możliwe drogą telefoniczną, e-mailową ani przez wiadomość tekstową.

Jednostronne przedłużenie umowy przez Klienta uznawane jest za nieautoryzowane korzystanie z pojazdu i powoduje przeniesienie odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia pojazdu na Klienta, oraz będzie traktowane jako niezwrócenie pojazdu w uzgodnionym czasie.

PROCEDURA ZWROTU POJAZDU I ZASADY DOTYCZĄCE PALIWA

Procedura zwrotu pojazdu obejmuje sprawdzenie, czy pojazd zwracany jest w oryginalnym stanie. W tym celu technicy z firmy Marbesol dokonają inspekcji pojazdu, sprawdzając trzy elementy: stan pojazdu pod kątem wszelkich uszkodzeń, jakie pojazd mógł ponieść przez okres wynajmu, poziom paliwa i kilometraż.

A. Stan pojazdu

Klient ma obowiązek zwrócić pojazd w takim samym stanie, w jakim pojazd otrzymał. Nasi pracownicy dokonają oceny stanu pojazdu i odnotują wszelkie nowe uszkodzenia. Od Klienta wymagane jest zapoznanie się z raportem z inspekcji i podpisanie go.

Jeśli pojazd nie zostanie zwrócony w takim samym stanie, Klient będzie musiał pokryć również koszty za czas niedostępności pojazdu ze względu na odniesione uszkodzenia. Prosimy zapoznać się z sekcją „Zwrot pojazdu”.

B. Paliwo

Pojazd zostanie dostarczony z pełnym bakiem i musi zostać zwrócony z pełnym bakiem.

Klient musi okazać bilet na tankowanie ze stacji znajdującej się w odległości mniejszej niż 10 km od punktu zwrotu. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, niezależnie od tego, czy bak jest pełny, umowa zostanie zamknięta o 7/8, przystępując do odbioru 1/8, a Ty też będziesz musiał zapłacić 35 euro kary za tankowanie.

W przypadku nie zwrócenia pojazdu z pełnym bakiem, klient musi zapłacić brakujące paliwo, a także 35 € za karę i koszty zarządzania niezbędne do tankowania.

C. Kilometraż

Jeśli w trakcie wynajmu Klient planuje przejechać więcej niż 2000 km, to wymagane jest przyjście do naszego biura i wymienienie pojazdu. W przeciwnym wypadku za każdy nadmiarowy kilometr naliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości 2 €.

PŁATNOŚĆ

W momencie odbioru pojazdu i uiszczenia opłaty za wynajem, Marbesol naliczy opłaty za wynajem, które należy uiścić w kasie na karcie bankowej posiadacza umowy. 

Jak można CANCELOWAĆ swoją rezerwację z ONLINE PAYMENT

UBEZPIECZENIE

Klient oraz każdy upoważniony kierowca objęci są samochodową polisą ubezpieczeniową, której kopia dostępna jest w każdym biurze firmy Marbesol wynajmującym pojazdy. Ubezpieczenie to chroni od odpowiedzialności cywilnej za wszelkie szkody wyrządzone stronom trzecim, wynikające z użytkowania i prowadzenia pojazdu.

Ponadto ubezpieczenie obejmuje również uszkodzenia powstałe w wyniku kolizji, kradzieży, nieumyślnego pożaru lub wandalizmu, jeśli spełnione zostaną następujące warunki:

Ubezpieczenie obejmuje uszkodzenia kół, okien, sprzęgła, podwozia pojazdu, akumulatora, usługi holownicze, błąd paliwa i utratę kluczyka. Te ubezpieczenia i gwarancje będą ważne tylko wtedy, gdy Klient zastosuje się do wyżej wymienionych warunków dotyczących własnych uszkodzeń pojazdu. 

Istnieje możliwość ubezpieczenia się od wszystkich lub części wcześniej wymienionych ryzyk poprzez wykupienie dodatkowego ubezpieczenia w chwili wynajmowania pojazdu, które będzie obowiązywać, tylko jeśli Klient spełni powyższe wymagania.

Klient zgadza się natychmiast poinformować firmę Marbesol o wszelkich wypadkach i uszkodzeniach, jakim uległ wynajęty pojazd, oraz bezzwłocznie przekazać wszelkie listy, wezwania i powiadomienia związane z incydentem oraz w pełni współpracować z firmą Marbesol i firmą ubezpieczeniową w trakcie dochodzenia i obrony roszczeń. Obowiązkiem Klienta jest przedłożenie wypełnionego oświadczenia o wypadku/uszkodzeniu w ciągu maksymalnie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia. Jeśli dojdzie do wypadku, Klient wykona następujące czynności:

W przypadku pożaru, aktów wandalizmu lub zniknięcia pojazdu Klient zgadza się natychmiast powiadomić o tym fakcie firmę Marbesol oraz zgłosić zdarzenie odpowiednim służbom.

ZATWIERDZONE FOTELIKI DZIECIĘCE I SIEDZENIA PODWYŻSZAJĄCE

Klient musi zgłosić firmie Marbesol potrzebę korzystania z obowiązkowych fotelików dziecięcych dla dzieci poniżej trzeciego roku życia lub powyżej trzeciego roku życia, ale mających mniej niż 150 centymetrów wzrostu, w momencie dokonywania płatności za wynajem i przed zainstalowaniem fotelika w pojeździe. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zainstalowanie fotelików dziecięcych w pojeździe. Firma Marbesol nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody na osobach lub rzeczach wynikające z niewypełnienia przez Klienta obowiązku korzystania z fotelika dziecięcego lub wynikające z niewłaściwej instalacji lub użytkowania, lub wad fabrycznych fotelika.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Marbesol zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji przed dostawą pojazdu i/lub do wcześniejszego rozwiązania Umowy, ze skutkiem natychmiastowym i bez odszkodowania dla klienta w tym zakresie.

PRZEDMIOTY OSOBISTE

Firma Marbesol nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty skradzione z pojazdu oraz pozostawione lub zgubione w pojeździe.

WARUNKI SPECJALNE

Warunki specjalne stanowiące załącznik do Umowy wynajmu muszą zostać zaakceptowane i podpisane przez Klienta.

USTAWODAWSTWO

Umowa wynajmu podlega i została sporządzona zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Hiszpanii. Firma Marbesol deklaruje swój zamiar polubownego rozwiązania wszelkich sporów. Jeśli nie będzie to możliwe, wszelkie spory między firmą Marbesol i Klientem będą podlegać jurysdykcji w miejscu, gdzie rozpoczął się wynajem.
Klient może przesłać roszczenia lub skargi na następujący adres: Avenida Garcia Morato, 50, CP 29004, Malaga.

TŁUMACZENIE

Tłumaczenie niniejszego regulaminu służy jedynie celom informacyjnym, a użyte w nim słownictwo nie jest wiążące prawnie. Tylko wersja w języku hiszpańskim jest wiążąca w świetle prawa.

OCHRONA DANYCH

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem tych danych (RGPD), a także zgodnie z Ustawą Organiczną 3/2018 z dnia 5 grudnia o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych ( LOPDGDD), poniżej przedstawiono następujące punkty związane z przetwarzaniem danych osobowych związanych z procesem zakupu online:

ODPOWIEDZIALNY ZA LECZENIE

Zebrane dane osobowe będą przetwarzane, jako Administrator Danych, przez NEW CARS COSTA DEL SOL, S.L. (dalej MARBESOL) z NIF B92552694 z siedzibą pod adresem C/ García Morato, 50, Loc. 2, 29004 Málaga; zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Maladze, tom 3582, księga 2494, folio 177, karta MA-71065 i pierwszy wpis; telefon: 952 23 35 07; e-mail: privacy@marbesol.com

CEL LECZENIA

Informacje zebrane w procesie rezerwacji online są przetwarzane w celu realizacji wynajmu pojazdu za pośrednictwem tej strony internetowej. Gromadzone dane mają charakter identyfikacyjny i kontaktowy, a także dane związane z procesem zakupu (dane do faktury i sposób płatności).
Ponadto wykorzystamy Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe, aby przesłać Ci spersonalizowane informacje o produktach podobnych do tych, które zostały zakontraktowane. Niezależnie od powyższego, możesz zażądać rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych, klikając tutaj .

BAZA, KTÓRA LEGITYMIZUJE LECZENIE

Podstawą uprawniającą do przetwarzania danych związanych z procesem rezerwacji online jest wykonanie stosunku umownego pomiędzy stronami. W odniesieniu do wysyłania informacji handlowych, podstawą uzasadniającą traktowanie jest uzasadniony interes MARBESOL w informowaniu klientów o produktach podobnych do tych, które zostały zakontraktowane, aby mogli mieć dostęp do naszych promocji i ofert.

OKRES PRZECHOWYWANIA INFORMACJI

Informacje związane z procesem rezerwacji online będą przechowywane przez okres niezbędny do zarządzania dostawą i odbiorem pojazdu; Następnie informacje będą blokowane w okresie przedawnienia czynności prawnych, a po upływie tego okresu zostaną usunięte.
W przypadku wysyłania informacji handlowych informacje będą przechowywane przez czas nieokreślony, chyba że poprosisz nas o niewysyłanie nowych wiadomości, w którym to przypadku natychmiast wypiszemy Cię z listy dystrybucyjnej wspomnianych informacji handlowych.

ODBIORCY DANYCH

MARBESOL przekaże Twoje dane osobowe, które są ściśle niezbędne do przestrzegania Ogólnych Warunków Umowy podpisanych z klientem, tak jak ma to miejsce w przypadku platform płatniczych, banków i firm, w odniesieniu do których wspomniana komunikacja jest konieczna, aby transakcje, które są niezbędne w dowolnym momencie.

PRZELEWY MIĘDZYNARODOWE

Nie przewiduje się międzynarodowych transferów danych.

WYKONYWANIE PRAW

Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także żądania sprostowania niedokładnych danych lub, w stosownych przypadkach, żądania ich usunięcia, gdy między innymi dane nie są już potrzebne do celów, które zostały zebrane . Klient może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych, wówczas MARBESOL będzie je przechowywał wyłącznie w celu dochodzenia lub obrony roszczeń. W pewnych okolicznościach i z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją Klient może sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych. W takim przypadku Spółka zaprzestanie przetwarzania danych, z wyjątkiem uzasadnionych powodów lub dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. Na koniec informujemy Cię o Twoim prawie do przenoszenia przewidzianym w RGPD, aby Twoje dane mogły zostać przekazane Administratorowi Danych wskazanemu przez Klienta. Aby prawa te stały się skuteczne, Użytkownik może wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@marbesol.com lub wysłać list na następujący adres: Calle García Morato, 50 Local 2, 29004 Malaga, Hiszpania.
W przypadkach, w których uznasz, że podczas przetwarzania danych przez MARBESOL zostały naruszone Twoje prawa w zakresie ochrony danych, w szczególności gdy nie uzyskałeś satysfakcji z realizacji swoich praw, informujemy, że możesz przedstawić skarga do właściwego organu kontroli ochrony danych (hiszpańska agencja ochrony danych – www.aepd.es).

GEOLOKALIZACJA POJAZDU

Data ostatniej aktualizacji: 02/06/2023
Wynajem Samochodu Malaga Marbesol
Marbesol oferuje najlepszą usługę wynajmu samochodów na lotnisku w Maladze oraz w Marbelli dla turystów i mieszkańców Costa del Sol.
Skontaktuj się z nami
952 234 916
rentacar@marbesol.com
Avenida del Comandante García Morato 28, Málaga, 29004, España.
Polityka cookies | Informacje prawne | Polityka prywatności | Pracuj z nami | FAQ
© 2023 MARBESOL · Málaga Aiport Office · Avda. del Comandante García Morato, 28 · 29004 Málaga · Tlf. (+34) 952 234 916