Ładowanie...

Nie martw się,

czekamy z tobą...

WARUNKI UMOWY WYNAJMU

Opcje rezerwacji

Inne przedsiębiorstwa
MARBESOL
Brak limitu kilometrów*
Ubezpieczenie od uszkodzenia (CDW)*
Pomoc drogowa
Ubezpieczenie od kradzieży
Brak depozytu*
Pełne ubezpieczenie
Fuel Equal/Equal
Dodatkowy kierowca
Ubezpieczenie podróżne na teren Gibraltaru i Portugalii
50% zniżki na fotelik dziecięcy i siedzenie podwyższające

OGRANICZENIA WIEKOWE I ZEZWOLENIE KIEROWCY

DOKUMENTY DO OKAZANIA PRZY ODBIORZE POJAZDU I WYMOGI WIEKOWE

W CENĘ WLICZONE SĄ:

W CENĘ NIE SĄ WLICZONE:

W razie wypadku lub uszkodzenia pojazdu, klient zobowiązany jest do wypełnienia raportu o wypadku/uszkodzeniu i dostarczenia go do naszego biura. Podobnie, w przypadku kradzieży pojazdu, klient zobowiązany jest zgłosić ten fakt na Policję i oddać zgłoszenie w naszym biurze, a także zwrócić kluczyk do pojazdu. 

Za każdy wypadek lub zgłoszenie szkody, które Marbesol musi zrobić, zostanie naliczone dodatkowe 50€ (z VAT-em) za rozpatrzenie wypadku. Jeśli zakład ubezpieczeń stwierdzi, że za zdarzenie nie odpowiadał Klient, zwrócona zostanie kwota 50€ (z VAT).

Marbesol zastrzega sobie prawo do zmiany któregokolwiek z poprzednich punktów, jeżeli uzna to za konieczne dla zagwarantowania bezpieczeństwa pojazdu.

PRZEDMIOT UMOWY

Wynajem pojazdu nie oznacza wynajmu jednego konkretnego samochodu, lecz odnosi się do wynajmu samochodu z grupy pojazdów o podobnej charakterystyce technicznej i poziomie komfortu.

Klient potwierdza otrzymanie pojazdu zgodnie z jego opisem w umowie, czystego i sprawnego, ze wskazanymi uszkodzeniami, poziomem paliwa i dodatkowym wyposażeniem. W przypadku braku zastrzeżeń pojazd jest uznany za nadający się do użytku.

OKRES UMOWY

Okres Umowy wynajmu wskazany jest na pierwszej stronie umowy wraz z datą i godziną zwrotu pojazdu.

Dzień wynajmu to okres 24 godzin liczony od chwili przekazania pojazdu. W dniu zdawania pojazdu będziemy oczekiwać na jego zwrot przez maksymalnie 120 minut po upływie ustalonej godziny zwrotu.

Maksymalny okres Umowy wynajmu to 89 dni.

W przypadku rozwiązania Umowy wynajmu przez Klienta przed datą wskazaną w Umowie wynajmu nie przewiduje się żadnej rekompensaty ani zwrotu kosztów za wcześniejszy zwrot pojazdu.

Ponadto jeśli Marbesol jednostronnie rozwiąże Umowę wynajmu przed datą wskazaną w Umowie wynajmu z powodów niezwiązanych z Klientem i formalnie zażąda zwrotu pojazdu i pojazd zostanie zwrócony, to Klientowi przysługuje prawo do rekompensaty ze strony firmy Marbesol w wysokości odpowiadającej dwukrotności kwoty zapłaconej za pozostałe dni wynajmu w ramach Umowy wynajmu.

ZASADY UŻYTKOWANIA POJAZDU

Klient zobowiązuje się utrzymać pojazd w dobrym stanie, a w szczególności, bez uszczerbku dla zobowiązań określonych w innych klauzulach Umowy wynajmu, obowiązują go zasady wymienione poniżej:

Klient jest bezpośrednio odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone pojazdowi lub stronom trzecim w przypadku niewłaściwego korzystania z pojazdu.

Za niewłaściwe korzystanie z pojazdu rozumie się zdarzenia, które naruszają warunki Umowy wynajmu. W takim przypadku Klient będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia pojazdu oraz szkody wyrządzone firmie Marbesol.

ZWROT POJAZDU

Pojazd należy zwrócić w oddziale firmy w dniu i o godzinie wskazanych w Umowie wynajmu. Klient ma obowiązek zwrócić pojazd w takim samym stanie, w jakim go otrzymał, wraz ze wszystkimi dokumentami, wyposażeniem dodatkowym, oponami, narzędziami i akcesoriami.

Klient nie może dokonywać żadnych zmian w charakterystyce technicznej pojazdu, kluczach, wyposażeniu, narzędziach i/lub akcesoriach ani modyfikować pojazdu z zewnątrz i wewnątrz. W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian Klient zostanie obciążony kosztami przywrócenia pojazdu do oryginalnego stanu, bez uszczerbku dla szkód wyrządzonych firmie Marbesol w wyniku konieczności odnowienia pojazdu i okresu, przez jaki pozostaje on nieużywalny, a także innych szkód wyrządzonych firmie Marbesol.

Zwrot/późny zwrot pojazdu: jeśli pojazd zostanie zwrócony przez Klienta w innym dniu, godzinie lub miejscu, niż wskazano w Umowie wynajmu, to za każdy dzień zwłoki naliczona zostanie opłata za jeden dzień wynajmu lub jego część zgodnie z aktualną stawką. Po ustalonej godzinie zwrotu pojazdu przysługuje dodatkowy okres 120 minut na zwrócenie pojazdu bez naliczania opłat. Ponadto za każdy dzień zwłoki w zwrocie pojazdu doliczona zostanie kara w wysokości 35 euro.

Jeśli Klient zwróci pojazd lub pozostawi go w innym miejscu, niż wskazano w Umowie wynajmu, to Marbesol może zażądać zwrotu kosztów za przewóz, holowanie, opłaty drogowe, przechowywanie lub dozór pojazdu.

Jeśli Marbesol opóźni się z wręczeniem pojazdu o ponad 120 minut od chwili podpisania Umowy wynajmu, Klient otrzyma rekompensatę w wysokości jednego dnia wynajmu według aktualnej stawki za każdy dzień zwłoki lub proporcjonalną część dnia. Ponadto za każdy dzień zwłoki naliczana jest kara w wysokości 35 euro.

PRZEDŁUŻENIE OKRESU UMOWY

Jeśli Klient chce przedłużyć okres umowy, musi zrobić to osobiście w jednym z biur firmy Marbesol, aby podpisać nową umowę i uregulować płatności. Przedłużenie okresu umowy zależy od dostępności pojazdów. Przedłużenie okresu Umowy wynajmu nie jest możliwe drogą telefoniczną, e-mailową ani przez wiadomość tekstową.

Jednostronne przedłużenie umowy przez Klienta uznawane jest za nieautoryzowane korzystanie z pojazdu i powoduje przeniesienie odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia pojazdu na Klienta, oraz będzie traktowane jako niezwrócenie pojazdu w uzgodnionym czasie.

PROCEDURA ZWROTU POJAZDU I ZASADY DOTYCZĄCE PALIWA

Procedura zwrotu pojazdu obejmuje sprawdzenie, czy pojazd zwracany jest w oryginalnym stanie. W tym celu technicy z firmy Marbesol dokonają inspekcji pojazdu, sprawdzając trzy elementy: stan pojazdu pod kątem wszelkich uszkodzeń, jakie pojazd mógł ponieść przez okres wynajmu, poziom paliwa i kilometraż.

A. Stan pojazdu

Klient ma obowiązek zwrócić pojazd w takim samym stanie, w jakim pojazd otrzymał. Nasi pracownicy dokonają oceny stanu pojazdu i odnotują wszelkie nowe uszkodzenia. Od Klienta wymagane jest zapoznanie się z raportem z inspekcji i podpisanie go.

Jeśli pojazd nie zostanie zwrócony w takim samym stanie, Klient będzie musiał pokryć również koszty za czas niedostępności pojazdu ze względu na odniesione uszkodzenia. Prosimy zapoznać się z sekcją „Zwrot pojazdu”.

B. Paliwo

Pojazd musi zostać zwrócony z taką samą ilością paliwa, z jaką został odebrany.

Jeśli pojazd zostanie zwrócony z mniejszą ilością paliwa, zostanie naliczona opłata odpowiadająca brakującej ilości paliwa.

C. Kilometraż

Jeśli w trakcie wynajmu Klient planuje przejechać więcej niż 2000 km, to wymagane jest przyjście do naszego biura i wymienienie pojazdu. W przeciwnym wypadku za każdy nadmiarowy kilometr naliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości 2 €.

PŁATNOŚĆ

W momencie odbioru pojazdu i uiszczenia opłaty za wynajem, Marbesol naliczy opłaty za wynajem, które należy uiścić w kasie na karcie bankowej posiadacza umowy. 

Jak można CANCELOWAĆ swoją rezerwację z ONLINE PAYMENT

UBEZPIECZENIE

Klient i każdy inny upoważniony kierowca są ubezpieczeni na podstawie polisy ubezpieczenia samochodowego, której kopia jest dostępna w każdym biurze Marbesol, w którym wynajmowane są pojazdy. Polisa ta obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z użytkowaniem i ruchem pojazdu.

Dodatkowo, uszkodzenia pojazdu w przypadku kolizji, kradzieży, niezamierzonego pożaru lub wandalizmu będą objęte ubezpieczeniem, o ile spełnione zostaną następujące warunki:

Ubezpieczenie obejmuje uszkodzenia kół, szyb, sprzęgła, podwozia, akumulatora, usługę holowania, błąd paliwa i utratę kluczyka. Te ubezpieczenia i gwarancje będą ważne tylko wtedy, gdy Klient spełni warunki określone powyżej dla własnych uszkodzeń pojazdu.

Klient zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Marbesol o każdym wypadku lub szkodzie wyrządzonej wynajmowanemu pojazdowi, do niezwłocznego przekazania Marbesol wszelkich pism, zawiadomień lub powiadomień związanych ze zdarzeniem oraz do pełnej współpracy z Marbesol i firmą ubezpieczeniową podczas dochodzenia w obronie wszelkich roszczeń lub procesów. Klient jest zobowiązany do należytego przedstawienia sporządzonego protokołu wypadku lub szkody w ciągu maksymalnie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia. W szczególności, jeśli dojdzie do wypadku, Klient podejmie następujące kroki:

W przypadku pożaru, wandalizmu, kradzieży lub zaginięcia pojazdu Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Marbesol o zaistniałych faktach i złożyć odpowiednią skargę do władz.

ZATWIERDZONE FOTELIKI DZIECIĘCE I SIEDZENIA PODWYŻSZAJĄCE

Klient musi zgłosić firmie Marbesol potrzebę korzystania z obowiązkowych fotelików dziecięcych dla dzieci poniżej trzeciego roku życia lub powyżej trzeciego roku życia, ale mających mniej niż 150 centymetrów wzrostu, w momencie dokonywania płatności za wynajem i przed zainstalowaniem fotelika w pojeździe. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zainstalowanie fotelików dziecięcych w pojeździe. Firma Marbesol nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody na osobach lub rzeczach wynikające z niewypełnienia przez Klienta obowiązku korzystania z fotelika dziecięcego lub wynikające z niewłaściwej instalacji lub użytkowania, lub wad fabrycznych fotelika.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Marbesol zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji przed dostawą pojazdu i/lub do wcześniejszego rozwiązania Umowy, ze skutkiem natychmiastowym i bez odszkodowania dla klienta w tym zakresie.

PRZEDMIOTY OSOBISTE

Firma Marbesol nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty skradzione z pojazdu oraz pozostawione lub zgubione w pojeździe.

WARUNKI SPECJALNE

Warunki specjalne stanowiące załącznik do Umowy wynajmu muszą zostać zaakceptowane i podpisane przez Klienta.

USTAWODAWSTWO

Umowa wynajmu podlega i została sporządzona zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Hiszpanii. Firma Marbesol deklaruje swój zamiar polubownego rozwiązania wszelkich sporów. Jeśli nie będzie to możliwe, wszelkie spory między firmą Marbesol i Klientem będą podlegać jurysdykcji w miejscu, gdzie rozpoczął się wynajem.
Klient może przesłać roszczenia lub skargi na następujący adres: Avenida Garcia Morato, 50, CP 29004, Malaga.

TŁUMACZENIE

Tłumaczenie niniejszego regulaminu służy jedynie celom informacyjnym, a użyte w nim słownictwo nie jest wiążące prawnie. Tylko wersja w języku hiszpańskim jest wiążąca w świetle prawa.

OCHRONA DANYCH

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem tych danych (RGPD), a także zgodnie z Ustawą Organiczną 3/2018 z dnia 5 grudnia o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych ( LOPDGDD), poniżej przedstawiono następujące punkty związane z przetwarzaniem danych osobowych związanych z procesem zakupu online:

ODPOWIEDZIALNY ZA LECZENIE

Zebrane dane osobowe będą przetwarzane, jako Administrator Danych, przez NEW CARS COSTA DEL SOL, S.L. (dalej MARBESOL) z NIF B92552694 z siedzibą pod adresem C/ García Morato, 50, Loc. 2, 29004 Málaga; zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Maladze, tom 3582, księga 2494, folio 177, karta MA-71065 i pierwszy wpis; telefon: 952 23 35 07; e-mail: [email protected]

CEL LECZENIA

Informacje zebrane w procesie rezerwacji online są przetwarzane w celu realizacji wynajmu pojazdu za pośrednictwem tej strony internetowej. Gromadzone dane mają charakter identyfikacyjny i kontaktowy, a także dane związane z procesem zakupu (dane do faktury i sposób płatności).
Ponadto wykorzystamy Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe, aby przesłać Ci spersonalizowane informacje o produktach podobnych do tych, które zostały zakontraktowane. Niezależnie od powyższego, możesz zażądać rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych, klikając tutaj .

BAZA, KTÓRA LEGITYMIZUJE LECZENIE

Podstawą uprawniającą do przetwarzania danych związanych z procesem rezerwacji online jest wykonanie stosunku umownego pomiędzy stronami. W odniesieniu do wysyłania informacji handlowych, podstawą uzasadniającą traktowanie jest uzasadniony interes MARBESOL w informowaniu klientów o produktach podobnych do tych, które zostały zakontraktowane, aby mogli mieć dostęp do naszych promocji i ofert.

OKRES PRZECHOWYWANIA INFORMACJI

Informacje związane z procesem rezerwacji online będą przechowywane przez okres niezbędny do zarządzania dostawą i odbiorem pojazdu; Następnie informacje będą blokowane w okresie przedawnienia czynności prawnych, a po upływie tego okresu zostaną usunięte.
W przypadku wysyłania informacji handlowych informacje będą przechowywane przez czas nieokreślony, chyba że poprosisz nas o niewysyłanie nowych wiadomości, w którym to przypadku natychmiast wypiszemy Cię z listy dystrybucyjnej wspomnianych informacji handlowych.

ODBIORCY DANYCH

MARBESOL przekaże Twoje dane osobowe, które są ściśle niezbędne do przestrzegania Ogólnych Warunków Umowy podpisanych z klientem, tak jak ma to miejsce w przypadku platform płatniczych, banków i firm, w odniesieniu do których wspomniana komunikacja jest konieczna, aby transakcje, które są niezbędne w dowolnym momencie.

PRZELEWY MIĘDZYNARODOWE

Nie przewiduje się międzynarodowych transferów danych.

WYKONYWANIE PRAW

Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także żądania sprostowania niedokładnych danych lub, w stosownych przypadkach, żądania ich usunięcia, gdy między innymi dane nie są już potrzebne do celów, które zostały zebrane . Klient może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych, wówczas MARBESOL będzie je przechowywał wyłącznie w celu dochodzenia lub obrony roszczeń. W pewnych okolicznościach i z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją Klient może sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych. W takim przypadku Spółka zaprzestanie przetwarzania danych, z wyjątkiem uzasadnionych powodów lub dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. Na koniec informujemy Cię o Twoim prawie do przenoszenia przewidzianym w RGPD, aby Twoje dane mogły zostać przekazane Administratorowi Danych wskazanemu przez Klienta. Aby prawa te stały się skuteczne, Użytkownik może wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected] lub wysłać list na następujący adres: Calle García Morato, 50 Local 2, 29004 Malaga, Hiszpania.
W przypadkach, w których uznasz, że podczas przetwarzania danych przez MARBESOL zostały naruszone Twoje prawa w zakresie ochrony danych, w szczególności gdy nie uzyskałeś satysfakcji z realizacji swoich praw, informujemy, że możesz przedstawić skarga do właściwego organu kontroli ochrony danych (hiszpańska agencja ochrony danych – www.aepd.es).

GEOLOKALIZACJA POJAZDU

Data ostatniej aktualizacji: 20/05/2024
Wynajem Samochodu Malaga Marbesol
Marbesol oferuje najlepszą usługę wynajmu samochodów na lotnisku w Maladze oraz w Marbelli dla turystów i mieszkańców Costa del Sol.
Skontaktuj się z nami
Polityka cookies | Informacje prawne | Polityka prywatności | Pracuj z nami | FAQ
© 2024 MARBESOL · Málaga Aiport Office · Avda. del Comandante García Morato, 28 · 29004 Málaga · Tlf. (+34) 952 234 916