Laddar...

Oroa dig inte,

vi väntar med dig...

Gratis avbokning upp till 48 timmar innan hämtning

Vi är inte mäklare

Hyrbil Malaga Marbesol

Villkor för hyra av bil

HYRESAVTAL, VILLKOR

Bokningsalternativ

Andra företag
MARBESOL
Obegränsade mil*
Skadeförsäkring, självriskreducering (CDW)*
Vägassistans
Stöldförsäkring
Ingen självrisk*
Helförsäkring
Full-full tank
Extraförare
Gibraltars och Portugals reseförsäkring
Expressdisk
50 % på bilbarnstol och bälteskudde

ÅRLIGA BEGRÄNSNINGAR OCH FÖRVALTARENS TILLÄMPNING

ÅLDERSKRAV OCH DOKUMENTATION SOM SKA TILLHANDAHÅLLAS VID HÄMTNING

INKLUDERAT I HYRPRISET:

EJ INKLUDERAT I HYRPRISET:

I händelse av olycka eller skada på fordonet är det obligatoriskt att klienten fyller i en olycks- / skadorapport och levererar den till vårt kontor. På samma sätt, i händelse av stöld av fordonet, är klienten skyldig att rapportera det till polisen och lämna in rapporten på vårt kontor, samt returnera nyckeln till fordonet. Marbesol ansvarar inte för eventuella provisioner som debiteras av din bank.

För varje olycksfalls- eller skadeanmälan som hanterar Marbesol måste ytterligare 50 € (inklusive moms) debiteras för behandlingen av olyckan. Om försäkringen fastställer att händelsen inte var kundens ansvar återbetalas 50 € (inklusive moms).

Marbesol förbehåller sig rätten att ändra någon av de tidigare punkterna i fall det anses nödvändigt för att garantera fordonets säkerhet.

SYFTET MED HYRESAVTALET

Hyra av bil är inte nödvändigtvis kopplat till ett specifikt fordon, utan en grupp av likvärdiga fordon med liknande tekniska och komfortegenskaper.

Kunden bekräftar mottagandet av det fordon som beskrivs i avtalet, rent, underhållet och i driftsskick, med skador, bränslenivå och den extrautrustning som specificerats och, om inget annat anges, anses fordonet lämpligt för användning.

AVTALETS VARAKTIGHET

Hyresavtalets varaktighet visas på framsidan där datum och tid för hämtning och återlämnande av fordonet står angivna.

En hyrdag innebär en period på 24 timmar, med start från att hyrbilen lämnas ut, plus en frist på 120 minuter för återlämnande av fordonet.

Den maximala varaktigheten för ett Hyresavtal är 89 dagar.

Om Kunden beslutar att avsluta hyresperioden före det datum som anges på Hyresavtalet kompenserad de inte för detta tidiga återlämnande.

Dessutom, om Marbesol å sin sida avslutar hyresperioden före det datum som anges i Hyresavtalet av någon anledning som inte har med Kunden att göra, och formellt begär att fordonet återlämnas och det returneras, har Kunden rätt att få kompensation från Marbesol till ett belopp som motsvarar det dubbla mot vad som betalats för de kvarvarande dagarna som fordonet skulle ha varit i bruk enligt Hyresavtalet.

ANVÄNDNING AV FORDONET

Kunden lovar att bevara fordonet i gott skick och, i synnerhet, utan fördomar gällande de skyldigheter eller andra bestämmelser som detta Hyresavtal kan innehålla, såsom:

Kunden är direkt ansvarig för alla skador på fordonet eller tredje part om fordonet används på fel sätt.

Alla händelser som överträder villkoren i detta Hyresavtal ska anses vara felaktig användning och i sådana fall är Kunden skyldig för alla skador som åsamkats fordonet, samt alla skador som åsamkats Marbesol.

ÅTERLÄMNA FORDONET

Återlämnandet av fordonet ska ske till det kontor, på det datum och den tid som anges i Hyresavtalet. Fordonet ska återlämnas av Kunden i samma skick som det hyrdes tillsammans med alla dokument, all extrautrustning, däck, verktyg och tillbehör.

Kunden får inte ändra någon av fordonets tekniska egenskaper, nycklar, utrustning, verktyg och/eller fordonstillbehör eller på något sätt ändra fordonets yttre och/eller inre. Om detta görs är Kunden skyldig att ta på sig alla kostnader som krävs för att återställa fordonet till dess originalskick, utan fördomar gällande den skada som åsamkats Marbesol som uppkommit av rekonditioneringen av bilen, för den period den inte kan vara i användning samt annan skada som åsamkats Marbesol.

Återlämnande/sent återlämnande av fordonet: Om fordonet återlämnas av kunden på ett datum, en tid eller en plats som inte är vad som angivits i Hyresavtalet kommer en dags extra hyra att tas ut för varje dag eller del av dag som återlämnandet är försenat. En frist på 120 minuter efter den bokade återlämningstiden för fordonet ges. Dessutom kommer en straffavgift på 35 euro att debiteras för varje dag som återlämnandet är försenat.

Om kunden återlämnar eller lämnar fordonet på en annan plats än den som anges i Hyresavtalet kan Marbesol kräva ersättning för de kostnader som uppstår för flytt, bogsering, vägavgifter, förvaring eller säkerhet.

Om Marbesol fördröjer utlämnandet av fordonet med mer än 120 minuter efter undertecknandet av Hyresavtalet kommer kunden att kompenseras med en extra dag till gällande dagstaxa för varje dag eller del av dag som utlämnandet av fordonet är fördröjt. Dessutom kommer en straffavgift på 35 euro att debiteras för varje dags försening.

FÖRLÄNGA HYRESAVTALET

Om Kunden önskar förlänga hyresperioden kan detta göras personligen på något av Marbesols kontor för att underteckna för en förlängningsperiod och göra tillämpliga betalningar. Denna förlängning kan göras i mån av tillgängliga fordon. Det är inte möjligt att förlänga Hyresavtalet via telefon, e-post eller textmeddelande.

En ensidig förlängning av Kunden ska anses vara obehörig användning av fordonet av Kunden. Kunden är då ansvarig för alla skador på fordonet och detta kommer också att hanteras som att fordonet inte har returnerats på avtalad tid.

PROCESS FÖR ÅTERLÄMNANDE OCH TANKNING

Processen vid återlämnande av fordonet inkluderar att verifiera att fordonet returneras i sitt ursprungliga skick. För att göra detta utför Marbesols tekniker en kontroll där tre huvudelement verifieras: bilens skick då det gäller skador som kan ha uppstått under hyresperioden, bränslenivå och miltal.

A. Fordonets skick

Fordonet ska återlämnas av Kunden i samma skick som det utlämnades. Vår personal kommer att granska fordonets skick och notera nya skador. Du kommer behöva ge ditt medgivande och skriva på en skadeinspektionsrapport.

Om fordonet inte återlämnas i samma skick måste kunden också tillhandahålla kompensation för fordonets nertid som skadorna orsakar. Se avsnittet "Återlämna fordonet".

B. Bränsle

Fordonet lämnas ut med full tank och det måste återlämnas med full tank. Om fordonet inte återlämnas med full tank måste Kunden betala 35 euro i straff- och serviceavgift för tankning.

C. Miltal

Om du kommer att köra mer än 2000 km under din bokade period måste du komma till vårt kontor och byta bil. Om du inte gör det kommer du att debiteras 2 € för varje extra kilometer.

 Alternativet All Inclusive +30 har en begränsning på de tillåtna kilometerna på 700 km per månad. Kommer att bli en extra avgift på 0,45 € per km om överskridits.

BETALNING

Vid tidpunkten för insamling av fordonet och betalningen av hyran kommer Marbesol att betala de hyreskostnader som ska betalas vid räknaren på kontraktsinnehavarens bankkort.

Följande kommer att vara Kundens ansvar och därför debiteras av Marbesol:

HUR MAN AVBOKAR DIN BOKNING MED ONLINE BETALNING

FÖRSÄKRING

Kunden och alla andra behöriga förare är försäkrade enligt bilförsäkringen och en kopia av denna finns till ditt förfogande på alla Marbesol-kontor för fordonsuthyrning. Denna försäkring inkluderar civilrättsligt ansvar för skador på tredje part som uppstått vid användning och drift av fordonet.

Dessutom omfattas skador vid kollision, stöld, oavsiktlig brand eller vandalism förutsatt att följande villkor uppfylls:

Försäkringen täcker skador på hjul, fönster, koppling, fordonsbotten, batteri, kranservice, bränslefel och nyckelförlust. Dessa täckningar och garantier är endast giltiga om Kunden uppfyller villkoren ovan för fordonets egna skador.

Kunden accepterar att omedelbart informera Marbesol om olyckor som orsakats av eller skador på hyrfordonet, att omedelbart skicka eventuella brev, stämningar eller meddelanden som är relaterade till incidenten och samarbeta fullt ut med Marbesol och försäkringsbolaget under utredningen i försvaret vid anspråk eller processer. Det är obligatoriskt för Kunden att tillhandahålla olycks- eller skaderapporten inom 24 timmar efter händelsen. Mer specifikt, om en olycka skulle inträffa, ska Kunden vidta följande åtgärder:

I fall av brand, vandalism, inbrott i eller stöld av fordonet accepterar Kunden att omedelbart meddela Marbesol med fakta och lämna in lämplig anmälan till myndigheterna.

GODKÄNDA BILBARNSTOLAR OCH BÄLTESKUDDAR FÖR BARN

Kunden ska informera Marbesol om de behöver använda obligatoriska godkända fasthållningsanordningar för barn under tre år som inte är längre än 150 cm vid betalning av motsvarande hyreskostnad och innan det sätts fast i fordonet. Kunden är, under alla omständigheter, fullt ansvarig för installationen av enheten. Under alla omständigheter är Marbesol helt befriade från ansvar vid personskador eller skador på egendom som uppstått genom att Kunden brutit mot kravet att använda lämplig fasthållningsanordning, eller installerat eller använt den på fel sätt eller tillverkningsfel på förutnämnda anordning.

RÄTT ATT SÄGA UPP AVTALET

Marbesol förbehåller sig rätten att avboka bokningen före leverans av fordonet och / eller att säga upp avtalet i förväg, med omedelbar verkan och utan ersättning till kunden i detta avseende.

PERSONLIGA TILLHÖRIGHETER

Marbesol är inte ansvariga för föremål som stjäls, glöms eller tappas bort i fordonet.

SPECIALVILLKOR

De specialvillkor som bifogas till detta Hyresavtal måste accepteras och undertecknas av Kunden.

LAGSTIFTNING

Hyresavtalet ska lyda under och tolkas i enlighet med spansk lag. Marbesol tillkännager sin avsikt att lösa eventuella meningsskiljaktigheter i godo. Om detta inte är möjligt ska alla motsättningar som uppstår mellan Marbesol och Kunden lyda under den jurisdiktion där uthyrningen inleddes.
Kunden kan skicka anspråk eller klagomål till följande adress: Avenida Garcia Morato, 50, CP 29004, Malaga.

ÖVERSÄTTNING

Översättning av dessa regler och villkor tillhandahålls endast i informationssyfte och de specifika formuleringarna är inte juridiskt bindande. Endast den spanska versionen är giltig.

DATASKYDD

I enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skyddet av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och fri cirkulation av dessa uppgifter (RGPD), samt i enlighet med organisk lag 3/2018, av den 5 december, om skydd av personuppgifter och garanti för digitala rättigheter ( LOPDGDD), rapporteras följande punkter relaterade till behandlingen av personuppgifter relaterade till onlineköpprocessen nedan:

ANSVARIG FÖR BEHANDLINGEN

De insamlade personuppgifterna kommer att behandlas, som personuppgiftsansvarig av NEW CARS COSTA DEL SOL, S.L. (nedan MARBESOL) med NIF B92552694 med registrerat kontor på C/ García Morato, 50, Loc. 2, 29004 Málaga; registrerat i Mercantile Registry of Malaga, volym 3582, bok 2494, folio 177, ark MA-71065 och 1:a inskriften; telefon: 952 23 35 07; e-post: privacy@marbesol.com

SYFTE MED BEHANDLINGEN

Informationen som samlas in i onlinebokningsprocessen behandlas i syfte att behandla hyrbilen via denna webbplats. Uppgifterna som samlas in är av identifierings- och kontaktkaraktär, samt uppgifter relaterade till köpprocessen (faktureringsdata och betalningssätt).
Vi kommer dessutom att använda din identifierings- och kontaktdata för att skicka dig personlig information om produkter som liknar de som har avtalats. Trots det föregående kan du begära att avregistrera dig från att ta emot kommersiell kommunikation genom att klicka här.

BAS SOM LEGITIMERAR BEHANDLINGEN

Grunden som legitimerar behandlingen av data relaterade till onlinebokningsprocessen är genomförandet av avtalsförhållandet mellan parterna. När det gäller sändning av kommersiell kommunikation är grunden som legitimerar behandlingen MARBESOLs legitima intresse av att hålla kunderna informerade om produkter som liknar de som har avtalats så att de kan få tillgång till våra kampanjer och erbjudanden.

INFORMATIONSBEVARINGSPERIOD

Informationen relaterad till onlinebokningsprocessen kommer att lagras under den period som krävs för att hantera leverans och hämtning av fordonet; Informationen kommer därefter att hållas spärrad under preskriptionstiden för rättsliga åtgärder och efter nämnda tid raderas den.
I fallet med att skicka kommersiell kommunikation kommer informationen att sparas på obestämd tid såvida du inte ber oss att inte skicka ny kommunikation till dig, i vilket fall vi kommer att fortsätta att omedelbart avregistrera dig från distributionslistan för nämnda kommersiella kommunikationer.

DATAMOTTAGARE

MARBESOL kommer att kommunicera dina personuppgifter som är absolut nödvändiga för att följa de allmänna avtalsvillkoren som tecknats med kunden, vilket är fallet med betalningsplattformar, banker och företag med avseende på vilka nämnda kommunikation är nödvändig så att transaktioner som är nödvändiga när som helst kan behandlas.

INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR

Internationella dataöverföringar är inte förutsedda.

UTÖVANDE AV RÄTTIGHETER

Kunden har rätt att få tillgång till sina personuppgifter, samt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller, i förekommande fall, begära att de raderas när, bland annat, uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som samlades in . Kunden kan begära begränsning av behandlingen av deras uppgifter, i vilket fall MARBESOL kommer att behålla dem endast för att utöva eller försvara anspråk. Under vissa omständigheter och av skäl som är relaterade till deras speciella situation kan kunden motsätta sig behandlingen av deras uppgifter. I detta fall kommer företaget att sluta behandla uppgifterna, förutom av legitima skäl, eller utövande eller försvar av eventuella anspråk. Slutligen informerar vi dig om din portabilitetsrätt enligt RGPD så att dina uppgifter kan lämnas till den personuppgiftsansvarige som anges av kunden. För att göra dessa rättigheter effektiva kan Användaren välja att skicka ett e-postmeddelande till privacy@marbesol.com eller skicka ett brev till följande adress: Calle García Morato, 50 Local 2, 29004 Málaga, Spanien.
I de fall där du anser att dina rättigheter i fråga om dataskydd har kränkts under behandlingen av data av MARBESOL, särskilt när du inte har fått tillfredsställelse i utövandet av dina rättigheter, informerar vi dig om att du kan presentera ett anspråk hos den behöriga dataskyddsmyndigheten (spanska dataskyddsmyndigheten- www.aepd.es).
Senast uppdaterad: 07/06/2022
Hyrbil Malaga Marbesol
Marbesol erbjuder den bästa biluthyrningen på Málaga flygplats och i Marbella för turister och invånare på Costa del Sol.
Kontakta oss
952 234 916
rentacar@marbesol.com
Avenida del Comandante García Morato 28, Málaga, 29004, España.
Cookiepolicy | Juridisk varning | Integritetspolicy | Arbeta hos oss | FAQ
© 2022 MARBESOL · Málaga Aiport Office · Avda. del Comandante García Morato, 28 · 29004 Málaga · Tlf. (+34) 952 234 916