Bezig met laden...

Maak je geen zorgen

we wachten met je...

Gratis annuleren tot 48 uur voor afhalen

Wij zijn geen makelaars

Autoverhuur Malaga Marbesol

Voorwaarden autoverhuur

VOORWAARDEN HUURCONTRACT

Reserveringsopties

Andere bedrijven
MARBESOL
Ongelimiteerde kilometers*
Afkoop eigen risico schadeverzekering*
Hulp bij pech onderweg
Diefstaldekking
Geen eigen risico*
Volledige dekking
Inleveren met volle tank
Extra bestuurder
Reisverzekering Gibraltar en Portugal
Expresbalie
50% korting op baby- en kinderzitjes

AGE RESTRICTIES EN DRIVER's PERMISSIE

TE OVERLEGGEN DOCUMENTEN BIJ OPHALEN VOERTUIG EN LEEFTIJDSVEREISTEN

INBEGREPEN IN DE HUURPRIJS:

NIET INBEGREPEN IN DE HUURPRIJS:

In geval van een ongeval of schade aan het voertuig is het verplicht dat de klant een ongeval/schaderapport invult en aan ons kantoor aflevert. Ook in geval van diefstal van het voertuig is de klant verplicht aangifte te doen bij de politie en de aangifte in ons kantoor in te leveren, en de sleutel van het voertuig terug te geven. Marbesol is niet verantwoordelijk voor de eventuele commissies die uw bank in rekening brengt.

Voor elk ongeval of schaderapport dat Marbesol moet verwerken, wordt een extra 50 ? (BTW inbegrepen) in rekening gebracht voor de verwerking van het ongeval. Indien de verzekeringsmaatschappij vaststelt dat het incident niet onder de verantwoordelijkheid van de klant valt, worden de 50 € (inclusief BTW) terugbetaald.

Marbesol behoudt zich het recht voor om de voorgaande punten te wijzigen indien dit nodig wordt geacht om de veiligheid van het voertuig te garanderen. 

DOEL VAN HET HUURCONTRACT

De verhuur van de auto is niet noodzakelijkerwijs gebonden aan een bepaald voertuig, maar aan een groep soortgelijke voertuigen met gelijksoortige technische kenmerken en comfortfuncties.

De klant erkent dat hij het voertuig in ontvangst neemt zoals beschreven in het contract, dat het is gereinigd en dat onderhoud en werking, schade, brandstofpeil en extra uitrusting overeenkomen met de specificaties, indien niet vermeld wordt het voertuig geschikt geacht voor gebruik.

VERHUURPERIODE

U vindt de duur van het huurcontract op de voorzijde, met vermelding van de datum en tijdstip van aflevering en retour van het voertuig.

Een verhuurdag heeft betrekking op een periode van 24 uur, deze vangt aan bij het ophalen, plus een extra tijd van 120 minuten voor het retourneren van het voertuig.

De maximale duur van dit huurcontract is 89 dagen.

Als de klant besluit de verhuur te beëindigen vóór de in het huurcontract vermelde datum, worden er geen bedragen terugbetaald voor eerder terugbrengen.

Daarentegen heeft de klant recht op schadevergoeding van Marbesol indien Marbesol de verhuur eenzijdig beëindigt vóór de in het huurcontract vermelde datum om redenen die niet te wijten zijn aan de huurder en indien het voertuig formeel wordt opgeëist en hieraan wordt voldaan. De hoogte van de schadevergoeding is het dubbele van het bedrag dat is betaald voor de resterende dagen dat het voertuig zou worden gebruikt in overeenstemming met het huurcontract.

GEBRUIK VAN HET VOERTUIG

De klant belooft om het voertuig in goede staat te houden en, onverlet de verplichtingen die in andere bepalingen van dit huurcontract zijn opgenomen, met name zorg te dragen voor het volgende:

De klant is direct verantwoordelijk voor schade aan het voertuig of aan derden in het geval van onjuist gebruik van het voertuig.

Gebeurtenissen die inbreuk maken op de bepalingen van dit contract worden beschouwd als onjuist gebruik van het voertuig. In dit geval is de klant aansprakelijk voor alle schade aan het voertuig, evenals voor schade of nadeel berokkend aan Marbesol.

HET VOERTUIG RETOURNEREN

Het voertuig dient op de locatie, datum en tijdstip zoals gespecificeerd in het huurcontract te worden geretourneerd. Het voertuig dient door de klant te worden geretourneerd in dezelfde staat als waarin het werd gehuurd, tezamen met alle documenten, extra uitrusting, banden, gereedschap en accessoires.

De klant mag geen wijzigingen aanbrengen aan de technische kenmerken van het voertuig, sleutels, uitrusting, gereedschap en/of accessoires, of aan het exterieur of interieur van het voertuig. Indien dit het geval is, zijn alle kosten om de auto weer terug te brengen naar de oorspronkelijke staat voor rekening van de klant, onverlet de inkomstenderving voor Marbesol ten gevolge van het herstel van de auto voor de periode waarin deze niet kan worden gebruikt, evenals andere schade berokkend aan Marbesol.

Retour/te laat afleveren van het voertuig: Als het voertuig door de klant wordt geretourneerd op een andere datum, tijdstip of plaats dan vermeld in het huurcontract, wordt een extra dag huur in rekening gebracht tegen het huidige dagtarief voor elke dag of elk dagdeel dat het voertuig te laat wordt geretourneerd. De klant beschikt over 120 minuten extra om het voertuig na de voorziene inlevertijd te retourneren. Bovendien wordt er een boete van € 35 in rekening gebracht voor elke dag dat het voertuig te laat wordt geretourneerd.

Als de klant het voertuig op een andere plaats retourneert of achterlaat dan gespecificeerd in het huurcontract, kan Marbesol terugbetaling eisen van kosten voor vervoer, slepen, tol, opslag of bewaring.

Indien Marbesol het voertuig niet binnen 120 minuten na het tekenen van het huurcontract overhandigt, ontvangt de klant compensatie in de vorm van een extra dag tegen het geldende dagtarief voor elke dag of dagdeel dat de overhandiging van het voertuig is vertraagd. Bovendien wordt er een boete van € 35 in rekening gebracht voor elke dag vertraging

DE VERHUURPERIODE VERLENGEN

Indien de klant de verhuurperiode wenst te verlengen, kan dit persoonlijk in elk kantoor van Marbesol, zodat de verlenging van het contract kan worden ondertekend en toepasselijke betalingen kunnen worden voldaan. Deze verlenging is onderhevig aan beschikbaarheid van het voertuig. De verhuurperiode kan niet worden verlengd per telefoon, e-mail of sms.

Een eenzijdige verlenging door de klant zal worden beschouwd als onbevoegd gebruik van het voertuig ten behoeve van de aansprakelijkheid van de klant voor schade aan het voertuig. Dit zal worden beschouwd alsof de klant het voertuig niet op het overeengekomen tijdstip heeft geretourneerd.

PROCES VOOR RETOURNEREN VAN HET VOERTUIG EN BRANDSTOF

Het proces voor het retourneren van het voertuig omvat de controle van de oorspronkelijke staat van het voertuig. Hiertoe voeren de monteurs van Marbesol een controle uit waarbij hoofdzakelijk drie elementen worden nagekeken: de staat van de auto wat betreft schade die zou kunnen zijn geleden tijdens de verhuurperiode en het brandstofpeil en de kilometerstand.

A. Staat van het voertuig

Het voertuig moet door de klant worden geretourneerd in dezelfde staat als waarin het werd opgehaald. Ons personeel inspecteert de staat van het voertuig en registreert alle nieuwe schade. U dient een schade-inspectierapport ter goedkeuring te ondertekenen.

Als de klant het voertuig niet in dezelfde staat retourneert, dient deze ook de schade te vergoeden voor de inkomstenderving ten gevolge van de geleden schade. Raadpleeg het gedeelte "Het voertuig retourneren".

B. Brandstof

Het voertuig wordt met een volle tank afgeleverd en moet met een volle tank worden geretourneerd. Indien het voertuig niet met een volle tank wordt geretourneerd dient de klant een boete van € 35 euro en servicekosten voor het tanken te betalen.

C. Kilometers

Als u van plan bent om meer dan 2000 km te rijden tijdens uw verhuurperiode, dient u ons kantoor te bezoeken om van auto te wisselen. Als u dit niet doet, brengen we € 2 per extra kilometer in rekening.

De All Inclusive +30 optie heeft een beperking in de toegestane kilometers van 700km per maand.. Er wordt een toeslag van 0,45€ per km in rekening gebracht indien deze wordt overschreden.

BETALING

Op het moment van de afhaling van het voertuig en de betaling van de huur zal Marbesol de te betalen huurkosten aan de balie op de bankkaart van de contracthouder in rekening brengen. 

Het volgende valt onder de verantwoordelijkheid van de Klant en wordt derhalve door Marbesol in rekening gebracht:

HOE KUNT U UW RESERVERING ANNULEREN MET ONLINE PAYMENT

VERZEKERING

De klant en alle andere geautoriseerde bestuurders zijn verzekerd conform de verzekeringspolis. Een kopie hiervan staat tot uw beschikking in alle kantoren van Marbesol waar voertuigen worden verhuurd. Deze polis omvat wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan derden ten gevolge van het gebruik en deelname aan het verkeer door het voertuig.

Bovendien is schade aan het voertuig ten gevolge van botsing, diefstal, onopzettelijke brand of vandalisme gedekt indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

De verzekering dekt schade aan wielen, ruiten, de koppeling, de onderkant van het voertuig, de accu, de sleepdienst, brandstoffout en verlies van de sleutel. Deze dekkingen en garanties zijn alleen geldig als de klant zich houdt aan de bovenstaande voorwaarden voor eigen schade aan het voertuig. 

De klant gaat ermee akkoord Marbesol onmiddellijk te informeren over ongevallen of schade aan het verhuurde voertuig en om eventuele brieven, vorderingen of kennisgevingen met betrekking tot het incident onmiddellijk te overhandigen om volledige samenwerking te verlenen aan Marbesol en de verzekeringsmaatschappij tijdens het onderzoek ter verdediging van claims of processen. De klant moet het samengestelde ongevalrapport of schadeformulier binnen maximaal 24 uur na het voorval indienen. In het bijzonder neemt de klant bij een ongeval de volgende stappen:

In het geval van brand, vandalisme, diefstal of verdwijning van het voertuig, is de klant verplicht om Marbesol op de hoogte te stellen van de feiten en hiervan aangifte te doen bij de politie.

GOEDGEKEURDE KINDERZITJES

De klant informeert Marbesol bij betaling van het betreffende huurtarief indien er verplichte goedgekeurde kinderzitjes nodig zijn voor kinderen onder de drie jaar of voor oudere kinderen met een lengte van niet meer dan 150 centimeter en voordat deze in het voertuig worden geïnstalleerd. De klant is in alle gevallen volledig verantwoordelijk voor de installatie van het zitje. Marbesol is in geen geval aansprakelijk voor letsel of schade aan eigendommen ten gevolge van een inbreuk door de klant op de verplichting van het gebruik van de verplichte kinderzitjes, de installatie ervan of onjuist gebruik door de klant of eventuele productiefouten van het genoemde zitje.

RECHT OP ANNULERING

Marbesol behoudt zich het recht voor om de reservering vóór de levering van het voertuig te annuleren en/of het Contract met onmiddellijke ingang en zonder enige schadevergoeding aan de klant te beëindigen.

PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN

Marbesol is niet aansprakelijk voor voorwerpen die uit het voertuig worden gestolen of hierin worden vergeten of zoekraken.

SPECIALE VOORWAARDEN

De speciale voorwaarden in de bijlage van dit huurcontract dienen ter akkoord te worden ondertekend door de klant.

WETGEVING

Op dit huurcontract is de Spaanse wet van toepassing. Marbesol verklaart voornemens te zijn geschillen op vriendschappelijke wijze op te lossen. Indien dit niet mogelijk is, is het recht van de plaats waar de verhuur heeft aangevangen van toepassing op geschillen tussen Marbesol en de klant.

De klant kan claims of klachten indienen op het volgende adres: Avenida Garcia Morato, 50, 29004, Malaga.

VERTALING

De vertaling van deze algemene voorwaarden wordt louter voor informatiedoeleinden aangeboden en de specifieke verwoording is niet bindend. Alleen de Spaanse versie is geldig.

GEGEVENSBESCHERMING

In overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens (RGPD), evenals in overeenstemming met de organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten ( LOPGDDD), worden de volgende punten met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot het online aankoopproces hieronder vermeld:

2.176 / 5.000 Resultados de traducción

VERANTWOORDELIJK VOOR DE BEHANDELING

De verzamelde persoonlijke gegevens worden als gegevensbeheerder verwerkt door NEW CARS COSTA DEL SOL, S.L. (hierna MARBESOL) met NIF B92552694 met maatschappelijke zetel te C/ García Morato, 50, Loc. 2, 29004 Málaga; geregistreerd in het handelsregister van Malaga, volume 3582, boek 2494, folio 177, blad MA-71065 en 1e inscriptie; telefoon: 952 23 35 07; e-mail: privacy@marbesol.com

DOEL VAN DE BEHANDELING

De informatie die tijdens het online reserveringsproces wordt verzameld, wordt verwerkt met het doel de autoverhuur via deze website te verwerken. De verzamelde gegevens hebben een identificatie- en contactkarakter, evenals gegevens met betrekking tot het aankoopproces (factuurgegevens en betalingsmethode).
Bovendien zullen we uw identificatie- en contactgegevens gebruiken om u gepersonaliseerde informatie te sturen over producten die vergelijkbaar zijn met de producten die zijn gecontracteerd. Niettegenstaande het voorgaande, kunt u een verzoek indienen om u af te melden voor het ontvangen van commerciële communicatie door hier te klikken.

BASIS DIE DE BEHANDELING LEGITIMALISEERT

De basis die de verwerking van gegevens met betrekking tot het online reserveringsproces legitimeert, is de uitvoering van de contractuele relatie tussen de partijen. Met betrekking tot het verzenden van commerciële communicatie, is de basis die de behandeling legitimeert het legitieme belang van MARBESOL om klanten op de hoogte te houden van producten die vergelijkbaar zijn met de producten die zijn gecontracteerd, zodat ze toegang kunnen krijgen tot onze promoties en aanbiedingen.

BEWAARTERMIJN INFORMATIE

De informatie met betrekking tot het online reserveringsproces wordt bewaard voor de periode die nodig is om de levering en ophaling van het voertuig te beheren; Vervolgens wordt de informatie gedurende de verjaringstermijn voor rechtsvorderingen geblokkeerd en na deze periode verwijderd.
In het geval van het verzenden van commerciële communicatie, wordt de informatie voor onbepaalde tijd bewaard, tenzij u ons vraagt ​​u geen nieuwe communicatie te sturen, in welk geval we u onmiddellijk zullen uitschrijven van de distributielijst van genoemde commerciële communicatie. .
td>

GEGEVENS ONTVANGERS

MARBESOL zal uw persoonlijke gegevens meedelen die strikt noodzakelijk zijn om te voldoen aan de met de klant ondertekende Algemene Contractvoorwaarden, zoals het geval is met betalingsplatforms, banken en bedrijven met betrekking tot welke communicatie noodzakelijk is, zodat transacties die die op elk moment nodig zijn, kunnen worden verwerkt.

INTERNATIONALE OVERDRACHTEN

Er zijn geen internationale gegevensoverdrachten voorzien.

UITOEFENING VAN RECHTEN

De klant heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn persoonlijke gegevens, evenals om de rectificatie van onjuiste gegevens te vragen of, in voorkomend geval, om verwijdering ervan te verzoeken wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden die werden verzameld . De Klant kan de beperking van de verwerking van zijn gegevens vragen, in welk geval MARBESOL ze alleen zal bewaren voor de uitoefening of verdediging van vorderingen. In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kan de Klant zich verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens. In dit geval zal het bedrijf stoppen met het verwerken van de gegevens, behalve om legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims. Ten slotte informeren wij u over uw overdraagbaarheidsrecht waarin is voorzien in de RGPD, zodat uw gegevens kunnen worden verstrekt aan de gegevensbeheerder die door de klant is aangewezen. Om deze rechten effectief te maken, kan de gebruiker ervoor kiezen om een ​​e-mail te sturen naar privacy@marbesol.com of een brief te sturen naar het volgende adres: Calle García Morato, 50 Local 2, 29004 Málaga, Spanje.
In de gevallen waarin u van mening bent dat tijdens de verwerking van gegevens door MARBESOL uw rechten op het gebied van gegevensbescherming zijn geschonden, vooral wanneer u geen voldoening hebt verkregen bij de uitoefening van uw rechten, informeren wij u dat u kunt overleggen een claim ingediend bij de bevoegde controle-instantie voor gegevensbescherming (Spaanse instantie voor gegevensbescherming - www.aepd.es).
Voor het laatst bijgewerkt: 07/06/2022
Autoverhuur Malaga Marbesol
Marbesol biedt de beste autoverhuurservice op de luchthaven van Malaga en in Marbella voor toeristen en inwoners van de Costa del Sol.
Neem contact met ons op
952 234 916
rentacar@marbesol.com
Avenida del Comandante García Morato 28, Málaga, 29004, España.
Cookiebeleid | Juridische vermelding | Privacybeleid | Vacatures | FAQ
© 2022 MARBESOL · Málaga Aiport Office · Avda. del Comandante García Morato, 28 · 29004 Málaga · Tlf. (+34) 952 234 916